Forum IRN - Rozwój Świadomości
Instytut Roberta Noble

Podróże poza ciałem

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline zinka

 • *****
  • Wiadomości: 1158
dnia: Listopad 28, 2013, 03:00:17 pm
]Podróże poza ciałem


U człowieka występują trzy podstawowe stany czynnościowe organizmu: stan czuwania, sen REM i sen non-REM. Każdy z tych stanów jest bardzo złożony i charakteryzuje się licznymi cechami fizjologicznymi, których parametry w zależności od bieżącej konfiguracji decydują o występowaniu jednego z nich w danej chwili. Przejście pomiędzy tymi stanami zachodzi z reguły stopniowo. W wyjątkowych sytuacjach parametry cech fizjologicznych charakterystyczne dla jednego stanu czynnościowego mogą współistnieć z parametrami innych cech fizjologicznych odpowiadającymi innym stanom czynnościowym, doprowadzając do powstania tzw. stanów dysocjacyjnych.

Stany dysocjacyjne mogą występować spontanicznie lub jako wynik dysfunkcji układu nerwowego, ewentualnie pod wpływem środków farmakologicznych. Zazwyczaj też, stany dysocjacyjne postrzega się jako nakładanie się dwóch (lub nawet trzech) podstawowych stanów czynnościowych na siebie, z wyróżnieniem stanu macierzystego, który dominuje, oraz określeniem stanów, których cechy współwystępują wraz ze stanem macierzystym.

Ciekawą grupą stanów dysocjacyjnych (oznaczoną na rysunku poniżej cyfrą 2), są stany wynikające z nakładania się snu REM i stanu czuwania. Ze względu na występowanie niezwykłych, licznych wrażeń zmysłowych (halucynacje wzrokowe, słuchowe czy czuciowe) wiele z tych stanów odbierane było przez ludzi jako zjawiska nadprzyrodzone lub powiązane z działalnością istot pozaziemskich (i wciąż zresztą tak bywa). Do najbardziej znanych należą tu stany świadomego śnienia, paraliżu sennego (opisanego dokładnie w artykule Paraliż senny i towarzyszące mu halucynacje), NDE (ang. near-death experience) czy OBE (ang. out-of-body experience).

OBE, czyli wrażenie wyjścia z ciała, występuje w trzech wariantach: (1) jako uczucie oddzielenia od własnego ciała, wrażenie opuszczenia jego granic (określane skrótem OBF – ang. out-of-body feeling), (2) jako ujrzenie ciała uznawanego za swoje, jednak z perspektywy osoby trzeciej, tzw. autoskopia (OBA – ang. out-of-body autoscopy), i (3) jako kombinacja tych dwóch wariantów. Zatem OBF jak i OBA są postrzegane jako oddzielne składniki OBE, które mogą występować razem albo oddzielnie.

Zjawisko OBE jest związane z wieloma zaburzeniami neurologicznym, jak epilepsja, migreny, zakażenia układu nerwowego, z zaburzeniami psychiatrycznymi, np. ze schizofrenią, depresją, lękiem czy klinicznymi stanami dysocjacyjnymi, oraz z działaniem niektórych leków (tzw. dysocjantów). Badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich 10 lat od początku sugerowały, że z występowaniem stanu OBE może wiązać się zaburzenie funkcjonowania skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego (ang. temporo-parietal junction, TPJ). Osoby, które miały uszkodzenia tego rejonu mózgu donosiły o doświadczeniach wrażenia przebywania poza ciałem, w związku z czym uznano, że TPJ stanowi źródło tych doświadczeń. Co więcej, zarówno bezinwazyjna stymulacja mózgu (transcranial magnetic stimulation, TMS) tego regionu, jak i elektryczna stymulacja zakrętu kątowego potwierdziła te obserwacje.

Stan OBE jest dość blisko związany z paraliżem sennym. Jedną z charakterystycznych cech paraliżu sennego jest występowanie różnych iluzorycznych wrażeń czuciowo-ruchowych, które mogą prowadzić do uczucia przebywania poza ciałem. Analiza opisów przeżyć podróży astralnych, jakimi bywają nazywane podróże poza ciałem, w literaturze parapsychologicznej, w rzeczywistości przedstawiają w dużej mierze opisy przeżyć związanych z paraliżem sennym. Również istnieje wiele podobieństw pomiędzy wrażeniami czuciowo-ruchowymi podczas paraliżu sennego a wrażeniami odczuwanymi podczas badań neurologicznych wykorzystujących różne sposoby stymulacji okolic TPJ. Warto nadmienić w tym miejscu, że skrzyżowanie skroniowo-potyliczne jest obszarem integrującym sygnały pochodzące z różnych ośrodków zmysłowych (takich jak zmysł wzroku, dotyku czy równowagi) oraz odpowiada za wytworzeniem sposobu postrzegania naszego własnego ciała w obrębie jego granic. Zaburzenie jego pracy, skutkujące m.in. stanem OBE, może wynikać z uszkodzeń jak i zakłóceń powstającym w wyniku tzw. konfliktu multisensorycznego, podczas którego do mózgu docierają sprzeczne ze sobą informacje, np. na temat dotyku i położenia ciała.


Ostatnio zaproponowano nowy model neurobiologiczny OBE, oparty na analizie przypadków OBE doświadczanych podczas paraliżu sennego jak i literaturze neurologicznej. Model ten zakłada, że nietypowe wrażenia czuciowo-ruchowe towarzyszące epizodom paraliżu sennego, stanowią podstawowe źródło doświadczeń OBF, które mogą prowadzić do doświadczenia autoskopii, OBA. Model ten ponadto zakłada istnienie tzw. neuromatrycy (ang. neuromatrix), sieci neuronalnej analizującej docierające do niej sygnały czuciowe, i wytwarzającej pewien wzrodzony i niezmienny wzorzec, tzw. neuropodpis (ang. neurosignature), który informuje o tym, że nasze ciało jest całością i należy do nas. Neuropodpis reprezentuje wzorzec aktywacji neuromatrycy obejmujący obszary czołowe, ciemieniowe, limbiczne i móżdżkowe wraz ze skrzyżowaniem skroniowo-ciemieniowym, które stanowi ważne centrum integrujące. W pewnych warunkach (uszkodzenia, manipulacje farmakologiczne, czy spontaniczne stany neuronalne) neuromatryca generuje anormalne wrażenia czuciowo-ruchowe, które po osiągnięciu pewnego progu mogą przekształcić się w OBF i, następnie, w OBA. Model ten został potwierdzony w badaniach, podczas których przeanalizowano kilkanaście tysięcy przypadków paraliżu sennego, zwracając szczególną uwagę na „część czuciowo-ruchową” tego zjawiska.

OBE jest rozpatrywane także w kontekście innego stanu dysocjacyjnego, tzw. NDE, near death experience, czyli wrażeń odbieranych podczas stanu śmierci klinicznej, który na drodze reanimacji udało się odwrócić, dzięki czemu osoby mogły zdać relację ze swojego rzekomego pobytu jedną nogą na tamtym świecie. Niedawne badania rzuciły jednak światło na neurofizjologiczne mechanizmy odpowiadające za występowanie subiektywnych odczuć określanych mianem NDE, co pozwoliło powiązać to zjawisko z intruzjami elementów fazy REM w stan czuwania. Zarówno NDE jak i paraliż senny cechują się brakiem możliwości ruchu, świadomością otoczenia, silnym uczuciem czyjejś obecności i zagrożenia, a także występowaniem OBE. Okazuje się, że osoby, które przeżyły NDE, znacznie częściej od pozostałych doświadczają paraliżu sennego oraz halucynacji (wizualnych i słuchowych) hipnagogicznych i hypnopompiczych, a także samego uczucia opuszczenia ciała.

Kolejny wspólny punkt łączący NDE z OBE to receptory NMDA i ich antagoniści, których stosuje się jako środki znieczulające oraz używa jako substancje narkotyczne, ze względu na ich właściwości halucynogenne. Jakiś czas temu zaproponowano model neurochemiczny, w którym zwrócono uwagę na potencjalny udział tych receptorów w powodowaniu wrażeń towarzyszących NDE. Jednak zjawisko NDE można doświadczyć nie tylko podczas śmierci klinicznej, ale również będąc pod wpływem środków farmakologicznych, będących właśnie antagonistami receptorów NMDA, jak na przykład dektrometorfan, czy ketamina. W przypadku tej ostatniej, potwierdzono wywoływanie nie tylko near-death experiences, ale także licznych out-of-body experiences, niezależnie od tego czy była stosowania doraźnie, czy chronicznie. Blokada receptorów NMDA powoduje zaburzenia w transmisji sygnału z różnych modalności zmysłowych, w związku z czym najprawdopodobniej wpływa na dostępność informacji sensorycznej, niezbędnej do jej udanej integracji, odbywającej się przy udziale takich obszarów neuronalnych jak chociażby wspominane wcześniej skrzyżowanie skroniowo-potyliczne, TPJ. W efekcie następuje zaburzenie wzorca aktywności neuromatrycy i powstania złudzenia przebywania poza ciałem.

Od pewnego czasu uważa się także, że OBE jest pewnym rodzajem świadomego snu. Zauważono, że ludzie którzy mają tendencję do stanów OBE, również częściej mają spontaniczne świadome sny. Dokładniejsze badania wykazały, że uczucie OBE pojawia się częściej podczas snów świadomych uzyskanych techniką WILD (która, nawiasem mówiąc, wykorzystuje zjawisko paraliżu sennego). Sny świadome pojawiające się spontanicznie podczas zwykłego snu również mogą wiązać się z występowaniem stanów OBE-podobnych, jednak dzieje się tak dużo rzadziej. Potwierdza to przypuszczenia, że OBE pojawia się w chwili gdy osoba traci możliwość odbioru zewnętrznych bodźców sensorycznych, co ma miejsce w momencie zasypiania. Także i wtedy zwrócono uwagę na to, że przynajmniej niektóre przypadki OBE mogą wynikać z paraliżu sennego, i zarówno OBE jak i paraliż senny są to dwa aspekty tego samego zjawiska.

Wiele osób praktykujących "wychodzenie z ciała" uważa, że doświadczenie to jest zbyt realne aby mogło być snem, twardo broniąc odrębności tego zjawiska. Najprawdopodobniej jednak OBE jest specyficznym marzeniem sennym, w którym niezwykłym uczuciom unoszenia się ponad ziemią towarzyszy całkiem znajome otoczenie, które jest zwykłą projekcją zapamiętanego widoku pokoju, w którym położyliśmy się spać. Poza tym marzenia senne nie koniecznie muszą być zwiazane z fazą snu REM - istnieje wiele innych możliwych sytuacji, podczas których człowiek traci kontakt ze światem zewnętrznym (zahamowanie dopływu bodźców z zewnątrz) i wkracza w świat wewnętrznie generowanych obrazów mentalnych. Są to, na przykład, stany hipnotyczne, znieczulenie ogólne, deprywacja sensoryczna itp. Znane są przypadki wystepowania OBE podczas tych stanów. Zatem argument, że OBE nie może być marzeniem sennym, bo osoba doświadczająca tego zjawiska nie spała, traci moc.

Jak widać, określenie dokładnej granicy pomiędzy poszczególnymi stanami dysocjacyjnymi (przynajmniej spośród omówionych tutaj stanów z pogranicza czuwania i snu REM) jest niezwykle ciężkie. Płynne przejście z jednego stanu w drugi, oraz liczne, wspólne ich cechy sugerują podobne mechanizmy stojące za ich genezą. Również wydaje się, że istnieje istotny związek pomiędzy paraliżem sennym a innymi stanami dysocjacyjnym, w tym ze stanem OBE, którego nie należy traktować jako odrębnego zjawiska, lecz jako jeden z aspektów towarzyszących ograniczeniu dopływu zewnętrznych bodźców zmysłowych i zaburzeniu skomplikowanych procesów integracji sensorycznej.http://www.lucidologia.pl/2011/02/podroze-poza-ciaem.html

..nic nie jest takim, jakim się wydaje byc


Offline Świetlisty

 • ***
  • Wiadomości: 230
 • Szeptem wiatru ...
Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2013, 05:37:49 pm
cyt:Zjawisko OBE jest związane z wieloma zaburzeniami neurologicznym, jak epilepsja, migreny, zakażenia układu nerwowego, z zaburzeniami psychiatrycznymi, np. ze schizofrenią, depresją, lękiem czy klinicznymi stanami dysocjacyjnymi, oraz z działaniem niektórych leków (tzw. dysocjantów). Badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich 10 lat od początku sugerowały, że z występowaniem stanu OBE może wiązać się zaburzenie funkcjonowania skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego (ang. temporo-parietal junction, TPJ). Osoby, które miały uszkodzenia tego rejonu mózgu donosiły o doświadczeniach wrażenia przebywania poza ciałem, w związku z czym uznano, że TPJ stanowi źródło tych doświadczeń. Co więcej, zarówno bezinwazyjna stymulacja mózgu (transcranial magnetic stimulation, TMS) tego regionu, jak i elektryczna stymulacja zakrętu kątowego potwierdziła te obserwacje.

O widzisz Zinia, to mnie teraz ten artykuł mocno uświadomił, że:
- cierpię na zaburzenia neurologiczne albo...
- mam zakażenie układu nerwowego albo...
- mam zaburzenia psychiatryczne albo...
- boję się czegoś albo...
- miewam kliniczne stany dysocjacyjne albo...
- biorę jakieś paskudne leki albo...
- cierpię na zaburzenie funkcjonowania skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego, czyli mogę mieć mózg uszkodzony w pewnym miejscu.....

Hmmm ... ileż to ciekawych rzeczy człowiek może się dowiedzieć z jednego artykułu....

Pozdrawiam  <hi> <sun>
... w nieskończonym duszy trwaniu ...


Offline yogiccp

 • **
  • Wiadomości: 74
Odpowiedź #2 dnia: Listopad 28, 2013, 06:04:12 pm
 Zinka ,b dobry artykuł ,nie tylko dla ludzi zachwycających się zjawiskiem OOBE.
Bez żenady masz + ode mnie. :)
Chociaż tak do końca,chyba nigdy się nie dowiemy, jak działa mózg w sytuacji OOBE? :(
Przestajesz Być


Offline zinka

 • *****
  • Wiadomości: 1158
Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2013, 11:37:01 am
dzięki yogi ;)


Świetlisty jeśli ja miałabym coś wybrać z tej listy, to skłaniałbym się raczej do :

- cierpię na zaburzenie funkcjonowania skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego, czyli mogę mieć mózg uszkodzony w pewnym miejscu.....


i wcale mi to nie przeszkadza  <jupi>
..nic nie jest takim, jakim się wydaje byc


Offline Świetlisty

 • ***
  • Wiadomości: 230
 • Szeptem wiatru ...
Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:32:27 pm
Ciesze się Twoją radością  :D

Moją uwagę zwróciła też inna kwestia zawarta w artykule....

Z tekstu można wyciągnąć wniosek, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna skrzyżowania skroniowo-ciemieniowego (TPJ), jak też, elektryczna stymulacja zakrętu kątowego może wywoływać doznania poza ciałem.....

Pytanie .... czy jest tu jakiś konstruktor, który podejmie próbę skonstruowania, być może najskuteczniejszego jak do tej pory w dziejach, nowatorskiego urządzenia wywołującego stan OOBE ?

Robert ?  :D 
... w nieskończonym duszy trwaniu ...


Offline zinka

 • *****
  • Wiadomości: 1158
Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:45:15 pm
Ten redzik Roberta chyba działa na zasadzie stymulacji elektycznej, tak coś mi się kojarzy, ale mogę się mylic, bo nie znam się na takich urządzeniach ;D
..nic nie jest takim, jakim się wydaje byc


Offline Linek

 • Dostęp z wyjściami
 • *****
  • Wiadomości: 521
 • Hypnos
Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2013, 01:23:20 pm
Chyba nie Zinka :) Co prawda nie powstał jeszcze na ten temat artykuł ale czytając doświadczenia Roberta i Setha w dziale "nasze doświadczenia" mogę wnioskować, że działa to na zasadzie kontroli stanu relaksacji poprzez pomiary jakiegoś stanu fizjologicznego. (jak generalnie działa biofeedback) i w tym czasie wysyła nam do słuchawek odpowiedni ton przypisany np. relaksacji.
Do tego z tego co wyczytałem redeye budzi nas co jakiś czas a my musimy potwierdzić świadomość przyciśnięciem przycisku ;p

Mniej więcej chyba tak to działa :) Z niecierpliwością czekam na to cacko ;p więc przeczesałem całe forum już na ten temat :D
... duch żyje w nas ... duch nami śni ...


Offline zinka

 • *****
  • Wiadomości: 1158
Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2013, 03:58:21 pm
Tak w skrócie to jest opisane  ;)

Trening z RedEye w przypadku praktyki OBE jest idealny do uzyskania stanu nazywanego focus 10. Generowany przez niego sygnał różnicowy pogłębia koncentrację poprzez znany wpływ dudnień różnicowych na zmianę częstotliwości pracy mózgu(fale alfa i theta). Ma to olbrzymie znaczenie dla pogłębiania stanów koncentracyjnych i szybkiego wejścia w focus 10.


to jednak o dżwięki chodzi, a nie o stymulację magnetyczną czy elektryczną :(
..nic nie jest takim, jakim się wydaje byc


Offline Linek

 • Dostęp z wyjściami
 • *****
  • Wiadomości: 521
 • Hypnos
Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 03, 2013, 05:56:32 pm
Tylko napisali o sygnale różnicowym ;) Resztę można wywnioskować z ich doświadczeń.

Zinka to że nie ma stymulacji magnetycznej nie znaczy, że Redeye nie będzie czymś bardzo dobrym ;) Nie chodzi tylko o dźwięki jeśli jest to biofeedback. Może w końcu coś jaśniej opiszą bo wszyscy pewnie ciekawi :D
... duch żyje w nas ... duch nami śni ...


Offline Robert Noble

 • Out Of Body Experience
 • Administrator
 • *****
  • Wiadomości: 1841
 • ... by być wolnym.
  • Instytut Roberta Noble
Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2013, 07:52:30 pm
Coś więcej na temat RedEye'a można znaleźć w artykule: RedEye urządzenie wspomagające trening OBE
...i odejdę. Ale ptaki pozostaną, śpiewając:
i mój ogród pozostanie,
z zielonym drzewem, i studnią.
Przez wiele popołudni niebo będzie niebieskie
i pogodne,
i dzwony na dzwonnicy wybiją godziny,
jak robią to tego popołudnia.
Ludzie, którzy mnie kochali, odejdą,
a miasto będzie rozkwitać każdego roku.
Ale mój duch zawsze z nostalgią będzie błądzić
po tym samym, zapomnianym zakątku mojego
kwietnego ogrodu.


 

misy kryszta?owe